Dla kogo 500 zł na dziecko

Budzący ostatnimi czasy wiele emocji rządowy program wsparcia rodzin, zwany Programem 500+, stał się tematem gorących dyskusji i podzielił nasze społeczeństwo na grupy zwolenników i przeciwników.

Program wypłaty zasiłków dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci powstał jako pomoc finansowa w wychowywaniu potomstwa. Ma za zadanie odciążyć finansowo rodziny, pokryć część wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci i przede wszystkim zachęcić niezdecydowanych do prokreacji. Kwota świadczenia została uchwalona na poziomie 500 zł miesięcznie i ma wpłynąć na zwiększenie dzietności polskich rodzin w związku z faktem, iż nasz kraj od 1984 roku notuje systematycznie coroczny spadek liczby urodzeń. Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył termin składania wniosków o przysługujące świadczenie.

Kto dostanie 500 zł na dziecko?

W świetle ustawy prawo do świadczeń będzie przysługiwało rodzicom lub opiekunom:

 • dziecka własnego;
 • dziecka małżonka;
 • dziecka adoptowanego;
 • dziecka znajdującego się pod opieką prawną do czasu ukończenia przez nie 18 – go roku życia.

Dla kogo 500 zł na dziecko?

Osobami uprawnionymi do pobierania przyznanego świadczenia będą:

 • rodzice dzieci;
 • jedno z rodziców samotnie wychowujące dzieci;
 • opiekunowie prawni;
 • faktyczni opiekunowie.

Rodzice lub opiekunowie nie będą mogli pobierać przysługującego świadczenia, jeżeli:

 • dziecko zawrze związek małżeński;
 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • nad dzieckiem jest ustalona opieka zastępczą;
 • dziecko jest rodzicem uprawnionym do świadczenia na własne dziecko;
 • dziecku przysługuje równocześnie świadczenie rodzinne poza granicami naszego kraju (chyba, że umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej).

Obywatele Polski i cudzoziemcy – komu 500 zł na dziecko?

Program 500+ dotyczy zarówno obywateli naszego kraju, jak i przebywających na jego terenie cudzoziemców, pod warunkiem, że nie zmienią miejsca pobytu w okresie pobierania świadczenia.

Cudzoziemcy mają prawo korzystać z pomocy, pod warunkiem, że:

 • dotyczą ich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych;
 • gdy takie są ustalenia międzynarodowych umów dwustronnych;
 • gdy cudzoziemiec w karcie pobytu ma pozwolenie na wykonywanie pracy, z wyłączeniem osób, które:
  mają pozwolenie na pracę dotyczące okresu krótszego niż rok;
  ich przebywanie w naszym kraju wiąże się ze studiowaniem;
  posiadają wizę pracowniczą.

Dla kogo 500 zł na dziecko – kryteria dochodowe

Pomoc z budżetu państwa przysługuje rodzinom na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Jeżeli natomiast rodzina stara się również o zasiłek na pierwsze dziecko, brane są pod uwagę kryteria dochodowe.

Warunkiem uzyskania świadczeń na wszystkie dzieci jest:

 • dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 800 zł miesięcznie;
 • dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 1200 zł miesięcznie w przypadku rodzin z choćby jednym dzieckiem niepełnosprawnym.

W przypadku zmiany mającej wpływ na sytuację materialną rodziny i prawo do przysługującego świadczenia, należy poinformować organ wypłacający w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *