Zasady programu 500 zł na dziecko

Zasady programu 500 zł na dziecko
Oceń nasz wpis!

Założenia programu 500+ to pomoc rodzinom wychowującym dzieci. Środki pieniężne pochodzące z budżetu państwa mają wesprzeć je finansowo. Program rządowy ma wpłynąć na zwiększenie liczby urodzeń dzieci w naszym kraju.

Szereg ustaleń określa zasady programu 500 zł na dziecko.

1. Beneficjenci programu

Pomoc w wysokości 500 zł miesięcznie skierowana jest do wszystkich rodzin wychowujących dzieci, przy czym za dziecko uznaje się:
– dziecko własne,
– dziecko małżonka,
– dzieci adoptowane,
– znajdujące się pod opieką prawną;
do czasu ukończenia przez nie 18-go roku życia.

Na przyznawane świadczenie mogą liczyć:
– rodzice biologiczni,
– samotni rodzice,
– opiekunowie prawni,
– opiekunowie faktyczni.

Na pomoc naszego państwa mogą liczyć zarówno obywatele RP, jak i cudzoziemcy, pod warunkiem, że będą przebywać na terenie Polski przez cały okres pobierania świadczenia. Wyjątki od tej zasady określa ustawa.

2. Osoby nieuprawnione

500+ nie obejmuje dzieci, które:

– wstąpiły w związek małżeński,
– przebywają w ośrodku z całodobową opieką,
– nad którymi jest sprawowana opieka zastępcza,
– są rodzicami uprawnionymi do świadczeń na własne dziecko,
– są uprawnione do świadczeń rodzinnych za granicą.

3. Podstawowe warunki programu 500 zł na dziecko

Rząd przeznacza pomoc finansową w postaci 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. O przyznanie ubiegają się rodzice, składając odpowiednie wnioski w urzędach gminy lub miasta. Świadczenie jest przyznawane na okres jednego roku, po tym czasie wymagane będzie złożenie kolejnego wniosku.

4. Kryteria dochodowe

Do otrzymania zasiłku na drugie i kolejne dziecko są uprawnione wszystkie rodziny, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów. W przypadku ubiegania się o zasiłek na pierwsze dziecko, obowiązują kryteria dochodowe:

– dochód miesięczny w rodzinie nie wyższy niż 800 zł na osobę,
– dochód miesięczny w rodzinie nie wyższy niż 1200 zł na osobę, w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

Jako dochód będą liczone zarówno środki uzyskane z tytułu pracy w kraju i za granicą, z umowy o pracę, przychodów z gospodarstwa rolnego, rent, alimentów, umów najmu i innych.

5. Obowiązujące terminy

Składanie wniosków jest możliwe od 1 kwietnia 2016 roku. Wypłaty prawdopodobnie zostały uruchomione począwszy od maja 2016 roku.

6. Wniosek 500+

Składanie wniosków odbywa się w urzędach gminy lub miasta. We wniosku muszą znaleźć się dane osoby uprawnionej, oraz dzieci, na które przysługuje świadczenie. W przypadku ubiegania się o zasiłek na wszystkie dzieci, niezbędne będą zaświadczenia o wszystkich dochodach gospodarstwa domowego.

7. Źródła finansowania Programu 500 zł na dziecko

Program będzie finansowany z budżetu państwa w postaci dotacji celowej. Sposób prawidłowego wydatkowania pieniędzy będzie kontrolowany.

8. Kontrola świadczenia wychowawczego.

W przypadku podejrzenia o niewłaściwe wydatkowanie zasiłku na dziecko, odpowiednie organa pomocy społecznej będą dokonywały bieżącej kontroli, która może w uzasadnionych sytuacjach prowadzić do wstrzymania wypłat lub przeznaczania artykułów rzeczowych zamiast pieniężnej pomocy częściowo lub w całości.


2 comments on “Zasady programu 500 zł na dziecko

  1. Kermit pisze:

    Co to znaczy, że 500 plus nie przysługuje dzieciom, które przebywają w ośrodku z całodobową opieką? Mój starszy syn mieszka w przyszkolnym internacie, więc jakby to rozumieć dosłownie, to nie przysługuje nam 500 zł na dziecko, które utrzymujemy, żywimy itd.? To jakiś absurd.

  2. sfinks pisze:

    Ciekaw jestem czy program 500 plus w jakikolwiek sposób wpłynął na chęć adopcji dzieci. Tyle dzieci czeka na adoptowanie w domach dziecka i innych placówkach. Jak teraz jest łatwiej to można by było jakoś ten program pomocy bardziej rozpropagować i może coś by z tego było?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *